با توجه به فراگیری ویروس کرونا، زمانبندی مصاحبه تخصصی هشتمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی کشور(موضوع نامه شماره ۲۰۰/۰۰/۲۳۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵) لغو می گردد.
لذا زمانبندی مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان متعاقبا اعلام خواهد شد.