برای دریافت شیوه نامه مرخصی کارمندان وزارت جهاد کشاورزی اینجا  کلیک نمائید .