ورود به سـیـستـم
(مسئولین امور مالی)

لطفا اطلاعات زیر را وارد نمائید
شماره ملی :
شماره حساب :
سال : ماه:

راهنمایی:
لطفا شماره ملی را بدون خط تیره وارد نمائید.
بازنشستگان محترم عضو صندوق بازنشستگی کشوری لطفا شماره حساب صادرات را به صورت کامل (13رقمی) در سامانه درج نمايند.
بازنشستگان محترم عضو صندوق معذوریت جهاد لطفا شماره حساب جديد (مهرگستر)رادرسامانه درج نمايند.
درصورتيكه شماره حساب شما 9 رقمي مي باشد رقم يكان آنرا(كه مربوط به رمز حساب دربانك مي باشد ) حذف نموده و 8 رقم مابقي رادرج نماييد.
براي مثال شماره حساب 9رقمي 493656924 : شماره حساب 8 رقمي جهت ثبت صحيح در سايت پس از حذف عدد يكان = 49365692

طراحی و برنامه نویسی: هادی رضائی